การใช้ G-Chat

ความเป็นมา


  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1เพื่อสื่อสารนโยบายสู่ผู้บริหารในส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนผู้ภูมิภาค ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.
          2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานแก่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ
          3เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานแก่สังคม
          4เพื่อแถลงข่าวและสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงขององค์กรต่อบุคลากรในสังกัดและบุคคลทั่วไป
          5เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย
             สำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จึง รับนโยบายปฏิบัติ โดยให้บุคลากรในสังกัด ตั้งแต่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด นำดำเนินการดังนี้
             1. นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบโดยใช้แบบกรอกข้อมูล คลิกที่นี่
             2. หากมีปัญหาการใช้อีเมล OBECMail ให้ส่งคำร้องขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่


     
**คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Chat
          1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น G-Chat คลิกที่นี่
          2. คู่มือการใช้งานสำหรับ Android คลิกที่นี่
          3. 
คู่มือการใช้งานสำหรับ iOS คลิกที่นี่


      ขั้นตอนการใช้ G-Chat ของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สำหรับ ผอ.รร.ในสังกัด
      ตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1. สมัครใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วย *.go.th โดยให้ไปสมัครที่ OBECMail  คลิกที่นี่
          2. นำอีเมลที่ได้จากการสมัครใช้ในข้อที่ 1 มากรอกในแบบกรอกข้อมูลของ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 
คลิกที่นี่ 
          3. ไปดาวน์โหลกแอพพลิเคชั่น G-Chat และติดตั้งในสมาร์ทโฟนของตนเองให้แล้วเสร็จ คลิกที่นี่
          4. เข้าใช้อีเมลที่สมัครใช้ตามข้อที่ 1 เพื่อรับ username & password จากระบบ G-Chat
          5. นำ username & password จากระบบ G-Chat กรอกในแอพพลิเคชั่น G-Chat ที่ติดตั้งในสมาร์ทโฟน
          6. เมื่อเข้าในระบบ G-Chat แล้ว ให้ทักทายพูดคุยในห้องคุยชื่อ "สพป.กพ.๑"