ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มนาบ่อคำ

              ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2559  กลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ
               ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนบ้านปางขนุน
ผู้อำนวยการ : นายพินิจ  จันตาวงศ์
รองผู้อำนวยการ : นายเฉลิม กันยะมูล
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
 อ.1 12 1123
น.ส.นันทิชา  อัศวคิรีรุ่ง
 อ.2/1 10 9 19นางปรานอม แสนใจกล้า
 อ.2/212
 8 20นางนันทพร  สิงหราช
ป.1
10
 18 28นางเยาวลักษณ์  กัทชลี
 ป.217
 16 33นายสิรวิชญ์  พิลึก
 ป.318
 11 29นางฉวีวรรณ  ทาวงศ์ษา
ป.4
23
 9 32นายทวี  คงเมือง
ป.5
 22 13 35น.ส.กรกมล  แก้วสมบุญ
 ป.6 15 17 32น.ส.รุ่งทิว  เคยอาสา
 รวม 139 112 251 

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
ผู้อำนวยการ : นายโชค  เอี่ยมแพร
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
 อ.1 6 3 9 นางมัตตรีญา  ท้าวภู่
 อ.2 3 4 7 นางมัตตรีญา  ท้าวภู่
ป.1 6 5 11 นางสาลี่  เงินฉลาด
 ป.2 6 4 10 นางสุธีรา สิงห์คำโล
 ป.3 15 4 19 นายโกวิทย์  ศิริเมืองมูล
 ป.4 6 2 8 น.ส.จินห์วรา  เขียวสนั่น
 ป.5 6 6 12 นางทิพวรรณ  กลับดี
 ป.6 7 7 14 นางภัสรา  พิลึก
 รวม 55 35 90 


โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ
ผู้อำนวยการ : นายโสภณ  พิลามาศ
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
 อ.12
4
6
นางสิริพร  ชมภูบาง
 อ.29
4
13
นางสิริพร  ชมภูบาง
ป.16
8
14
นางยุพาวรรณ  ด่านวิจิตร
 ป.28
4
12
นายศุภชัย  สนิทมาก
 ป.37
5
12
นายศุภชัย  สนิทมาก
 ป.43
11
14
นางพัณฑิพา  ปัญญาเสน
 ป.53
2
5
นางพัณฑิพา  ปัญญาเสน
 ป.67
5
12
นายธสร  วรดาปิยภัทร
 รวม45
43
88โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ : นายอภิศักดิ์  แก้วแต้ม
 อ.1 ชาย หญิง รวม ครูประจำชั้น
 อ.2 16 10 26นางหฤทัย  เกิดมีโภชน์
 ป.1 9 10 19นางอมราวดี  ขยันเยี่ยม
 ป.2 12 13 25นางจันทนา เต็งเจียง
 ป.3 18 12 30นางพิมล  ยศสมุทร์
 ป.4 7 7 14นางชลอ  สัจจา
 ป.5 14 17 31นางทับทิม  ปันสา
 ป.6 12 15 27น.ส.ศรีแพรา  อ้นเกษ
 ม.1 8 10 18นางกมลพรรณ แก้วแต้ม
 ม.2 6 10 16นางเลี่ยม  มาศบำรุง
 ม.3 12 3 15นางวริญญา  นันทโกมล
 รวม 2 6 8นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
  116 113229
 


โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม
รักษาราชการ : นายธวัชชัย  บริสุทธิ์
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
 อ.17
10
17
นายธวัชชัย  บริสุทธิ์
 อ.211
7
18
นางวิภาพร  พงษ์หา
ป.16
9
15
นายประโยชน์  ผ่องใส
 ป.210
8
18
นางพิศมัย  นุชเทียน
 ป.311
5
16
นายสุรพล  ศรีตะลา
 ป.49
8
17
นางวิไลวรรณ  ผ่องใส
 ป.53
11
14
นางอมรรัตน์  ด้วงทรัพย์
 ป.67
12
19
นายธนู  ใจอาสา
 รวม64
70
134โรงเรียนผิณสหราษฎร์พัฒนา
ผู้อำนวยการ : นายชาคริต  คงเผ่าพงษ์
รองผู้อำนวยการ : นางสาวปิยะมาศ  ใจดี
 ชั้นชาย
หญิง
รวม
ครูประจำชั้น
 อ.1/1 13 8 21นางสุพิชชา  พันธ์มี
 อ.1/2 12 921
น.ส.วนิดา  เสือด้วง
 อ.1/3 11 10 21น.ส.บุตรดา  ผดุงศักดิ์
 อ.2/1 10 1020
นางลำพึง  พุ่มเพชร
 อ.2/2 9 12 21น.ส.สุนิสา  แซ่เฮง
 อ.2/3 9 13 22นางจันทร์ทา  เป็งยาวงค์
 ป.1/1 12 1022
นางพรทิพย์  ทองเขียน
 ป.1/2 12 10 22นางนิภาภรณ์  เทพสาธร
 ป.1/3 12 10 22นางมารี  คำภีระยศ
 ป.2/1 11 15 26นางสมบุญ  ตาวุ่น
 ป.2/2 12 14 26นางสมเพียร  ศรีสุข
 ป.2/3 13 13 26นางเครือวัลย์  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 ป.3/1 14 10 24นางวีรยา  หลวงเครือ
 ป.3/2 14 12 26นายชาญศักดิ์  ตาวุ่น
 ป.3/3 12 9 21นางพรสุดา  สุชาติ
 ป.4/1 11 12 23นางพรทิพย์  รักกสิกรรม
 ป.4/2 11 12 23น.ส.บัณฑิตา  ศิริสุนทร
 ป.4/3 13 11 24นายอดุลย์  อภิชัย
 ป.5/1 17 16 33นายอภิวุฒิ  พุ่มกระจ่าง
 ป.5/2 14 20 34นนายจรัญ  ทองเขียว
 ป.6/1 17 11 28นางนันทนา  วงศ์สกุลเกีรติ
 ป.6/2 13 16 29นายนพพล  ปิ่นมณี
 รวม 272 263 544 

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
ผู้อำนวยการ : นายสมชาย  ศรีสุข
รองผู้อำนวยการ :  นายวิฑูรย์  ศรีเดช
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
 อ.18
19
27
นางพัชรี  นุ่มน้อย
 อ.28
15
23
นางสุพรรณี  ศรีระบุตร
ป.18
8
16
นางวันเพ็ญ  ช่างถ่าย
 ป.212
8
20
นางระเบียบ  สมหารวงค์
 ป.312
5
17
นางเพลินพิศ  แตงดารา
 ป.419
7
26
นายสุจินต์  สมจิโน
 ป.56
10
16
นางพรพิมล  สมจินโน
 ป.612
13
25
นายชัยภูมิ  จันทร์ตุ้ย
 รวม85
85
170