ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 2559

             ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ปีการศึกษา 2559 
       กลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ ข้อมูล ณ วันที่ ...... พฤษภาคม 2559


โรงเรียนบ้านปางขนุน
ผู้อำนวยการ : นายพินิจ  จันตาวงศ์
รองผู้อำนวยการ : นายเฉลิม กันยะมูล
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
ป.1นางเยาวลักษณ์  กัทชลี
 ป.2


นายสิรวิชญ์  พิลึก
 ป.3


นางฉวีวรรณ  ทาวงศ์ษา
ป.4นายทวี  คงเมือง
ป.5น.ส.กรกมล  แก้วสมบุญ
 ป.6


น.ส.รุ่งทิว  เคยอาสา
 รวม


 

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
ผู้อำนวยการ : นายโชค  เอี่ยมแพร
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
ป.1


 นางสาลี่  เงินฉลาด
 ป.2


 นางสุธีรา สิงห์คำโล
 ป.3


 นายโกวิทย์  ศิริเมืองมูล
 ป.4


 น.ส.จินห์วรา  เขียวสนั่น
 ป.5


 นางทิพวรรณ  กลับดี
 ป.6


 นางภัสรา  พิลึก
 รวม


 


โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ
ผู้อำนวยการ : นายโสภณ  พิลามาศ
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
ป.1


นางยุพาวรรณ  ด่านวิจิตร
 ป.2


นายศุภชัย  สนิทมาก
 ป.3


นายศุภชัย  สนิทมาก
 ป.4


นางพัณฑิพา  ปัญญาเสน
 ป.5


นางพัณฑิพา  ปัญญาเสน
 ป.6


นายธสร  วรดาปิยภัทร
 รวม

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ : นายอภิศักดิ์  แก้วแต้ม
 ป.1


นางอมราวดี  ขยันเยี่ยม
 ป.2


นางจันทนา เต็งเจียง
 ป.3


นางพิมล  ยศสมุทร์
 ป.4


นางชลอ  สัจจา
 ป.5


นางทับทิม  ปันสา
 ป.6


น.ส.ศรีแพรา  อ้นเกษ
 ม.1


นางกมลพรรณ แก้วแต้ม
 ม.2


นางเลี่ยม  มาศบำรุง
 ม.3


นางวริญญา  นันทโกมล
 รวม


นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 


 


โรงเรียนบ้านเขาวสังเยี่ยม
รักษาราชการ : นายธวัชชัย  บริสุทธิ์
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
ป.1


นายประโยชน์  ผ่องใส
 ป.2


นางพิศมัย  นุชเทียน
 ป.3


นายสุรพล  ศรีตะลา
 ป.4


นางวิไลวรรณ  ผ่องใส
 ป.5


นางอมรรัตน์  ด้วงทรัพย์
 ป.6


นายธนู  ใจอาสา
 รวม

โรงเรียนผิณสหราษฎร์พัฒนา
ผู้อำนวยการ : นายชาคริต  คงเผ่าพงษ์
รองผู้อำนวยการ : นางสาวปิยะมาศ  ใจดี
 ชั้นชาย
หญิง
รวม
ครูประจำชั้น
 ป.1/1


นางพรทิพย์  ทองเขียน
 ป.1/2


นางนิภาภรณ์  เทพสาธร
 ป.1/3


นางมารี  คำภีระยศ
 ป.2/1


นางสมบุญ  ตาวุ่น
 ป.2/2


นางสมเพียร  ศรีสุข
 ป.2/3


นางเครือวัลย์  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 ป.3/1


นางวีรยา  หลวงเครือ
 ป.3/2


นายชาญศักดิ์  ตาวุ่น
 ป.3/3


นางพรสุดา  สุชาติ
 ป.4/1


นางพรทิพย์  รักกสิกรรม
 ป.4/2


น.ส.บัณฑิตา  ศิริสุนทร
 ป.4/3


นายอดุลย์  อภิชัย
 ป.5/1


นายอภิวุฒิ  พุ่มกระจ่าง
 ป.5/2


นนายจรัญ  ทองเขียว
 ป.6/1


นางนันทนา  วงศ์สกุลเกีรติ
 ป.6/2


นายนพพล  ปิ่นมณี
 รวม


 

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
ผู้อำนวยการ : นายสมชาย  ศรีสุข
รองผู้อำนวยการ :  นายวิฑูรย์  ศรีเดช
 ชั้น ชาย หญิง รวมครูประจำชั้น
ป.1


นางวันเพ็ญ  ช่างถ่าย
 ป.2


นางระเบียบ  สมหารวงค์
 ป.3


นางเพลินพิศ  แตงดารา
 ป.4


นายสุจินต์  สมจิโน
 ป.5


นางพรพิมล  สมจินโน
 ป.6


นายชัยภูมิ  จันทร์ตุ้ย
 รวม